1. SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi pravili organizator Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor (v nadaljevanju: organizator), prireja nagradno igro z imenom »Živim lajf« (v nadaljevanju: nagradna igra). Nagradna igra bo potekala od 1. 10. 2014 do vključno 31. 10. 2014. Namen nagradne igre je promocija paketov za mlade Nove KBM d.d.2. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe do 32. leta starosti ter mladoletniki z dopolnjenim 10. letom starosti (v nadaljevanju: mladoletniki) s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. Vse mladoletne osebe, ki sodelujejo v nagradni igri preko sklenjenega paketa SKUL in/ali oddanega naročila na newsletter, morajo za sodelovanje v nagradni igri pridobiti podpis zakonitega zastopnika. V kolikor bo izžrebana oseba, ki ni pridobila podpisa zakonitega zastopnika do nagrade ne bo upravičena in bo žrebanje izvedeno ponovno. Organizator nagradne igre ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki ne bodo pridobile podpisa zakonitega zastopnika. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. Sklenitev bančnega paketa pri Novi KBM d.d. ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.3. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri (v nadaljevanju: sodelujoči), lahko od 1. 10. 2014 do vključno 31. 10. 2014 v skladu s temi pravili (alternativno):
- v eni izmed poslovalnic Nove KBM d.d. sklene PAKET SKUL, INDEKS ali KARIERA
- odda naročilo na newsletter na www.svetavladar.si
- na spletnem mestu https://bankanet.nkbm.si/prijava/narocila sklene PAKET SKUL, INDEKS ali KARIERA

V primeru sklenitve paketa za mlade bodo upoštevani vsi, ki bodo sklenili paket SKUL , INDEKS ali KARIERA. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Sodelujoči organizatorju dovoljujejo objavo imena, priimka ter kraja bivanja na spletnih straneh www.nkbm.si, www.svetavladar.si, Facebook strani Nove KBM in Facebook strani Sveta vladar.4. IZBOR NAGRAJENCEV

Med vsemi udeleženci nagradne igre, ki so se strinjali s sodelovanjem v nagradni igri v skladu s temi pravili, bomo izžrebali 1x 500 EUR na predplačniško Viso Nove KBM. Žrebanje bo 10. 11. 2014 v prostorih organizatorja in v prisotnosti 3-članske komisije.

Komisijo sestavljajo:
- Maša Judar, upravljalka storitev
- Maja Drozg, upravljalka storitev
- Darja Lampe, upravljalka storitev

Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na spletni strani www.svetavladar.si in www.facebook.com/SvetaVladar dan po žrebanju. Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po elektronski ali klasični pošti (odvisno od načina sodelovanja) na naslov uporabljen za namene nagradne igre.5. NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRAD

Z žrebanjem bomo podelili:
- 1x 500 EUR na predplačniško Viso

Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, zato bo moral na poziv organizatorja posredovati podatke o svoji davčni številki. V primeru, da v roku enega tedna (7 dni) od prejema obvestila o nagradi ne posreduje podatkov ali ne prevzame nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. Organizator bo v tem primeru za ne podeljeno nagrado izvedel novi žreb. Morebitni nagrajenec drugega kroga mora v roku enega tedna (7 dni) od prejema obvestila posredovati potrebne osebne podatke. V kolikor tudi ta nagrajenec ne bo v zahtevanem roku posredoval osebnih podatkov, organizator nagrad ne bo podelil in je oproščen vseh obveznosti do teh nagrajencev. Nagrajena oseba mora ob prevzemu nagrade predložiti osebni dokument, s katerim potrdi polnoletnost. V primeru, da je nagrajena oseba stara med 10 in 18 let, predloži poleg osebnega dokumenta še pisno odobritev staršev za prevzem nagrade. Organizator bo od tržne vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.6. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje spletne strani www.svetavladar.si in nedelovanje zunanjih spletnih strani z namigi za odgovore na vprašanj ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
- vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
- vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.7. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 94-4690/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki v primeru, da prejme glavno nagrado, objavijo v medijih obveščanja. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prvem odstavku te točke, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer po e-pošti info@nkbm.si ali pisno na naslov organizatorja Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor.8. KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnem mestu www.svetavladar.si in Facebook strani www.facebook.com/SvetaVladar. Pravila nagradne igre so dostopna na spletnih straneh www.svetavladar.si, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na svetavladar@nkbm.si.


V Mariboru, dne 29. 9. 2014